Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku

dla studiów w formie tradycyjnej
Informacje podstawowe | Zasady rekrutacji | Tryb kształcenia | Sylwetka absolwenta | Specjalności
dla studiów w formie blended-learning
Tryb kształcenia | Sylwetka absolwenta | Specjalności

Informacje podstawowe:
Studia Drugiego Stopnia:
+ stacjonarne - w trybie studiów dziennych i wieczorowych oraz w systemie blended-learning;
+ niestacjonarne - w trybie weekendowych zjazdów oraz w systemie blended-learning.

NOWOŚĆ: studia w systemie blended-learning

Termin składania dokumentów: 2016-09-09

Koszt studiów stacjonarnych:
+ w trybie dziennym - bezpłatnie;
+ w trybie wieczorowym - bezpłatnie;
+ w systemie blended-learning – bezpłatnie 1.
1(ilość miejsc ograniczona; każdorazowo określana przez właściwe rozporządzenie Rektora Akademii Pomor-skiej w Słupsku)

Koszt studiów niestacjonarnych:
+ w trybie weekendowych zjazdów 1900 zł/semestr;
+ w systemie blended-learning 1000 zł/semestr.
Zasady rekrutacji:
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wyma-ganych dokumentów.
Studia adresowane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków dyscyplin naukowych takich jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, ekonomia, nauki o zarządzaniu.
Tryb kształcenia - STUDIA TRADYCYJNE (stacjonarne w trybie studiów dziennych i wieczorowych oraz niestacjonarne)
Studia stacjonarne są bezpłatne.
Tryb dzienny studiów przewidziany jest dla osób niepracujących zawodowo, absolwentów studiów pierwszego stopnia preferujących zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli.
Dla osób pracujących zawodowo lub mniej dyspozycyjnych czasowo proponuje się zajęcia w trybie studiów wieczorowych, w których zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia (czasami w soboty).

Studia niestacjonarne są odpłatne.
Studenci realizują mniejszą ilość godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli, ale wykonują więcej samodzielnych zadań w ramach pracy samokształceniowej. Studia odbywają się w trybie weekendowych zjazdów (9-10 zjazdów w ciągu semestru).
Sylwetka absolwenta:
Absolwentów studiów drugiego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” realizowanych w tradycyjnych formach studiów charakteryzuje:
Pogłębiona znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji i systemów bezpieczeństwa, prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa personalnego, narodowego i wybranych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego przez administrację bezpieczeństwa oraz instytucje pozarządowe.
Umiejętności: analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego, w tym ich naukowa interpretacja; przygotowania w języku polskim, z zachowaniem reguł naukowych, prac pisemnych i wystąpień ustnych obejmujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym prac magisterskich; pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, narodowym i międzynarodowym.
Kompetencje w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, określania priorytetów w sytuacjach zagrożenia, a ponadto postawy prospołeczne: asertywności i empatii oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.

Ponadto absolwentów charakteryzują wiedza i umiejętności szczegółowe wynikające z wyboru kształcenia w specjalnościach znajdujących się w ofercie studiów, a w tym:
 1. W specjalności "Zarządzanie bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych":
  • znajomość: zasad i procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, organizacji ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz ochrony przeciwpożarowej, zasad zarządzania bezpieczeństwem osobowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach;
  • umiejętności organizowania systemów ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, ochrony obiektów, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 2. W specjalności "Pomoc humanitarna":
  • znajomość zagadnień dotyczących prawnych i instytucjonalnych uwarunkowań pomocy humanitarnej, w tym działalności w zakresie: organizacji pozarządowych, kulturowych uwarunkowań współczesnych zagrożeń, procedur i zasad niesienia pomocy humanitarnej;
  • umiejętności z zakresu organizacji i udziału w działaniach związanych z niesieniem pomocy humanitarnej, w tym umiejętności przezwyciężania konfliktów o podłożu kulturowym i udzielania pomocy o charakterze logistycznym i pomocy przedmedycznej.
 3. W specjalności "Bezpieczeństwo informacyjne":
  • znajomość zagadnień związanych ze społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa informacyjnego i jego zagrożeniami oraz procedur i zasad związanych z zarządzaniem i administrowaniem bezpieczeństwem w jego aspekcie informacyjnym;
  • umiejętności tworzenia zabezpieczeń i walki z zagrożeniami o charakterze informacyjnym w lokalnych sieciach informatycznych, w tym umiejętności administrowania systemami informatycznymi o zasięgu lokalnym.
 4. W specjalności "Bezpieczeństwo międzynarodowe":
  • znajomość: teoretyczno-prawnych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego i jego przedmiotu, międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa i szczegółowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem Unii Europejskiej;
  • umiejętności analizy i oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa globalnego i europejskiego, rozstrzygania dylematów prawnych, etycznych i moralnych związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, a także podejmowania wyzwań związanych z działaniem w instytucjach o szerokich kontaktach międzynarodowych.
 5. W specjalności "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych":
  • znajomość: instytucjonalnych i prawnych środków pozwalających na kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, polityki i strategii kreowania bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, społecznych aspektów bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
  • umiejętności włączenia się w kreowanie polityki w dziedzinie bezpieczeństwa personalnego i społeczności lokalnej, stosowania różnych środków profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego i działania w strukturach instytucji i organizacji - kreatorów bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
 6. W specjalności "Ochrona ludności i obrona cywilna":
  • znajomość: prawno-administracyjnych środków ochrony ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej, instytucjonalnych form wsparcia ludności cywilnej, a także szczegółowych zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
  • umiejętności organizowania ochrony ludności i infrastruktury krytycznej w instytucjonalnych strukturach zarządzania kryzysowego, zarządzania formacjami obrony cywilnej, planowania cywilnego oraz rozstrzygania dylematów prawnych, etycznych i moralnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną ludności.
 7. W specjalności "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy":
  • znajomość: prawnych uwarunkowań, organizacji i zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w środowisku pracy, typowych zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy oraz teoretycznych aspektów ergonomii miejsca pracy;
  • umiejętności: analizy i oceny ryzyka zagrożeń w miejscu pracy, opracowania podstawowej dokumentacji służby bhp oraz wykorzystania programów informatycznych stosowanych w służbie bhp.
 8. W specjalności "Kryminologia":
  • znajomość: teoretycznych aspektów kryminologii i kryminalistyki, zjawisk z obszaru patologii społecznej i przestępczości oraz zasad wykorzystania metod kryminalistycznych w wykrywaniu sprawców przestępstw;
  • uumiejętności: analizy i oceny kryminologicznej zjawisk z zakresu społecznych patologii i przestępczości; wykorzystania technik i zasad taktyki kryminalistycznej w wykrywaniu sprawców przestępstw.
Dla chętnych studentów istnieje możliwość zorganizowania (odpłatnie) w okresie letnim w ramach praktyk zawodowych dodatkowych szkoleń i kursów organizowanych w siedzibie Uczelni pozwalających na uzyskanie dodatkowych, certyfikowanych kwalifikacji zawodowych między innymi w zakresie:
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej;
 • europejskich umiejętności komputerowych: ECDL BASE (certyfikat potwierdzający obsługę komputerów na podstawowym poziomie); ECDL STANDARD (certyfikat zaświadczający o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych);
 • praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (EPP GIS);
 • podstawowych umiejętności komputerowych wymaganych od urzędników administracji publicznej (EPP e-Urzędnik);
 • szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;
 • szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, członków służb informacyjnych oraz porządkowych imprez masowych;
 • szkolenia w zakresie prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny),
 • szkolenia wymaganego od operatora bezzałogowych statków powietrznych.
Dla absolwentów przewiduje się możliwość kontynuacji kształcenia już w trakcie studiów na preferencyjnych warunkach na studiach podyplomowych organizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Specjalności:
Kierunek o profilu praktycznym.
Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedna z następujących specjalności:
+ Zarządzanie bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych,
+ Pomoc humanitarna,
+ Bezpieczeństwo informacyjne,
+ Bezpieczeństwo międzynarodowe,
+ Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
+ Ochrona ludności i obrona cywilna,
+ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
+ Kryminologia.


Uwaga: specjalność zostaje uruchomiona, gdy spośród studentów zbierze się przynajmniej 10 osób, chętnych do kształcenia w jej ramach.

CHARAKTERYSTYKI POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI SĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ

Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach w charakterze menagera (specjalisty) lub doradcy ds. bezpieczeństwa.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w małych i średnich przedsiębiorstwach (korporacjach i firmach branż wrażliwych na kradzieże danych i technologii, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, firmach funkcjonujących na obszarach o podwyższonym stopniu ryzyka różnego rodzaju zagrożeniami, służbach, inspekcjach, strażach, a także w prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem) w charakterze: menagera (specjalisty) lub doradcy, odpowiedzialnego za zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie; specjalisty ds. ochrony informacji niejawnych (stanowisko obowiązkowe w urzędach jednostek samorządu terytorialnego); kierownika lub specjalisty ds. bezpieczeństwa firm i korporacji, administratora wrażliwych danych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • bezpieczeństwo informacji podmiotów gospodarczych (ochrona informacji niejawnych, wywiad gospodarczy, ochrona danych osobowych);
 • ochrona fizyczna przedsiębiorstw (ochrona obiektów, ochrona ppoż.);
 • zarządzanie bezpieczeństwem osobowym (zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia).
Dodatkowe informacje:
 • w ramach studiów istnieje możliwość ukończenia przez studentów w formie odpłatnej kursu kwalifikowanej pomocy medycznej i uzyskania tytułu „ratownika”, co uprawnia ich do udzielania pomocy medycznej na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi oraz europejskiego certyfikatu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) potwierdzającego podstawowe umiejętności komputerowe wymagane od urzędników administracji publicznej;
 • dla studentów planujących pracę w prywatnym sektorze ochrony istnieje możliwość odbycia w ramach praktyk zawodowych kursu z zakresu ochrony imprez masowych i płatnych staży w firmach ochroniarskich, z którymi Instytut posiada podpisane porozumienia;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych firm i przedsiębiorstw oraz instytucjach publicznych.

Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju instytucjach sektora publicznego i organizacjach samorządowych zajmujących się szeroko rozumianą pomocą humanitarną oraz jako funkcjonariuszy służb mundurowych do udziału w misjach pokojowych i humanitarnych.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w instytucjach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się organizacją pomocy humanitarnej oraz innych instytucjach partycypujących w akcjach humanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych (PCK, Polska Akcja Humanitarna, Caritas) na stanowiskach wymagających specjalistycznego przygotowania w zakresie niesienia pomocy humanitarnej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • pomoc humanitarna w aspekcie prawa międzynarodowego (międzynarodowe prawo publiczne, międzynarodowe prawo humanitarne, prawa człowieka);
 • międzykulturowość (bezpieczeństwo kulturowe, komunikacja wielokulturowa, rozwiązywanie konfliktów);
 • zakres i charakter pomocy humanitarnej (zagrożenia humanitarne, instytucjonalny wymiar pomocy humanitarnej, współpraca cywilno-wojskowa, logistyka w ramach pomocy humanitarnej, ratownictwo medyczne).
Dodatkowe informacje:
 • w ramach studiów istnieje możliwość ukończenia w przez studentów w formie odpłatnej kursu kwalifikowanej pomocy medycznej i uzyskania tytułu „ratownika”, co uprawnia ich do udzielania pomocy medycznej na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych instytucji zajmujących się pomocą humanitarną.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju instytucjach sektora publicznego i sektora prywatnego do zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem informacyjnym w tym instytucjach zobligowanych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów i korzystających w swojej działalności z sieci teleinformatycznych na stanowiskach wymagających specjalistycznego przygotowania w zakresie zarządzania i administrowania bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • społeczne i polityczno-prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego (rozwój społeczeństwa informacyjnego, prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego);
 • zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego oraz walka z hakingiem (monitorowanie cyberzagrożeń, ataki na systemy bezpieczeństwa informacyjnego);
 • zarządzanie i administrowanie bezpieczeństwem (kryptografia i ochrona informacji, projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji, administrowanie bezpieczeństwem informacyjnym, zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego).
Dodatkowe informacje:
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego”, w tym w pracownię „Bezpieczeństwa teleinformatycznego” wyposażoną w sprzęt informatyczny i oprogramowanie do tworzenie wirtualnych sieci komputerowych;
 • w ramach studiów istnieje możliwość ukończenia przez studentów w formie odpłatnej kursów pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, administrowania bezpieczeństwem danych osobowych, kierownika kancelarii tajnej;
 • studenci mają możliwość uczestniczenia w ramach praktyk zawodowych w realizacji projektu przemoc w sieci (www.przemocwsieci.pl), a także w innych zajęciach organizowanych w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych instytucji zajmujących się lub zobligowanych do praktycznego stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju instytucjach sektora publicznego i sektora prywatnego jako specjalistów (doradców) w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w placówkach naukowo-badawczych zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym, instytucjach i przedsiębiorstwach sektora biznesowego prowadzących działalność poza granicami kraju w rejonach o wysokim ryzyku zagrożenia w charakterze: pracownika naukowego, specjalisty lub doradcy.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • teoretyczno-prawne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego (bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, prawne podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego);
 • przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego (międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa, siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa);
 • międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa (globalne organizacje bezpieczeństwa, euroatlantycki system bezpieczeństwa, regionalne organizacje bezpieczeństwa);
 • bezpieczeństwo Unii Europejskiej (bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Unii Europejskiej).
Dodatkowe informacje:
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych instytucji naukowo-badawczych.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj. formacjach Policji (w charakterze pracownika cywilnego), Strażach Miejskich i Gminnych, a także jednostkach samorządu terytorialnego w charakterze specjalisty.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • instytucjonalne i prawne środki bezpieczeństwa lokalnego (kryminologia, patologie społeczne, instytucjonalne i prawne środki bezpieczeństwa lokalnego, bezpieczeństwo lokalne w UE);
 • społeczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego (polityka i strategia bezpieczeństwa lokalnego, socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego).
Dodatkowe informacje:
 • absolwent specjalności uzyskuje dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o pracę w Policji;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach administracji publicznej na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności i obroną cywilną.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w jednostkach samorządu terytorialnego (powiat, gmina) - głównie w strukturach zarządzania kryzysowego, innych instytucjach partycypujących w realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w charakterze specjalisty od planowania cywilnego i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obronności.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • prawno-administracyjne aspekty ochrony ludności i infrastruktury krytycznej (ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i państwach UE, zarządzanie kryzysowe oraz logistyka sytuacji kryzysowych);
 • instytucjonalne wsparcie ochrony ludności (planowanie cywilne, przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem);
 • obrona cywilna i ochrona ludności (wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa, obrona cywilna, ochrona ludności w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych).
Dodatkowe informacje:
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w corocznych ćwiczeniach struktur zarządzania kryzysowego organizowanych przez struktury regionalne systemu (m.in. Powiat Słupski i Wejherowski), a także poprzez udział w ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych corocznie we współdziałaniu z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci kształcący się w specjalności mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacje w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzające praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach powiatowych oraz gminnych struktur zarządzania kryzysowego.
Cel kształcenia:
Wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do twórczego realizowania zadań służby BHP z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP w instytucjach, zakładach i urzędach.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent specjalności po ukończeniu studiów (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) może zajmować kolejne stanowiska w służbie BHP tj. starszy inspektor ds. BHP - bezpośrednio po studiach; specjalista ds. BHP - po rocznym stażu; starszy specjalista ds. BHP - po 3 latach stażu; główny specjalista ds. BHP - po 5 latach stażu w instytucjach, zakładach oraz urzędach. Po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych dla specjalisty ds. BHP może prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • regulacje prawne z zakresu bhp,
 • dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • organizacja służby bhp,
 • zarządzanie bhp,
 • dydaktyka w szkoleniu bhp,
 • zagrożenia w środowisku pracy oraz ochrona obiektów i pomieszczeń pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego oraz postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń,
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • systemy informatyczne wspomagające zarządzanie bhp.
Dodatkowe informacje:
 • absolwenci mogą uzyskać dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP; świadectwo ukończenia kursu dla inspektorów Ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego. Powyższe zaświadczenia student może uzyskać po zrealizowaniu dodatkowych zajęć (zaliczanych do praktyk) za dodatkową opłatą.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np.: Policja, kuratorzy, Służba Więzienna, pracownicy społeczni), a także w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem analizy kryminologicznej zjawisk patologii społecznych oraz przestępczości kryminalnej, a także praktycznego stosowania techniki kryminalistycznej.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości: w sądownictwie, prokuraturze, w Służbie Więziennej, w Policji; w starostwach powiatowych – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i w Centrach Interwencji Kryzysowej, w ośrodkach pomocy społecznej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • kryminologia (podstawy kryminologii, podstawy wiktymologii, patologie społeczne, przestępczość);
 • kryminalistyka (podstawy kryminalistyki, technika i taktyka kryminalistyczna);
 • wybrane zagadnienia prawa (prawo karne materialne, prawo karne procesowe).
Dodatkowe informacje:
 • absolwent specjalności uzyskuje dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o pracę w Policji;
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • zajęcia odbywają się przy współudziale specjalistów z zakresu kryminologii i kryminalistyki z Polski i zza granicy.
Tryb kształcenia - STUDIA W SYSTEMIE BLENDED-LEARNING (stacjonarne i niestacjonarne)
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przygotował nową ofertę studiów drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących i tych, którzy z innych przyczyn nie mogą kształcić się w tradycyjnym trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum. Blisko 60% zajęć realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Studia trwają dwa lata (cztery semestry).

Studia stacjonarne są bezpłatne1.
1(ilość miejsc ograniczona; każdorazowo określana przez właściwe rozporządzenie Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku)
W przypadku studiów stacjonarnych w każdym semestrze organizowane jest maksymalnie pięć trzydniowych zjazdów w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku. W trakcie poszczególnych semestrów będą się odbywały konsultacje i część zajęć o charakterze praktyczno-zawodowym z możliwością ich organizacji poza siedzibą uczelni (w zależności od ilości studentów w poszczególnych regionach województwa pomorskiego). Pozostałe zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej w trybie samodzielnej pracy studentów dostosowanej do ich możliwości czasowo-organizacyjnych.

Studia niestacjonarne są odpłatne.
W przypadku studiów niestacjonarnych w każdym semestrze organizowane są po dwa trzydniowe zjazdy w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku (pierwszy zjazd obejmuje wykłady i ćwiczenia wprowadzające do samodzielnej pracy z wykorzystaniem platformy e-learningowej, drugi obejmuje zajęcia podsumowujące semestr łącznie z sesją egzaminacyjną). Tak samo jak w przypadku studiów stacjonarnych, w trakcie poszczególnych semestrów będą się odbywały konsultacje i część zajęć o charakterze praktyczno-zawodowym z możliwością ich organizacji poza siedzibą uczelni (w zależności od ilości studentów w poszczególnych regionach województwa pomorskiego). Pozostałe zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej w trybie samodzielnej pracy studentów dostosowanej do ich możliwości czasowo-organizacyjnych. W przypadku studiów niestacjonarnych ilość zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela ograniczona jest do minimum z możliwością ich zaliczenia w trybie indywidualnym w przypadku, gdy osoby podejmujące studia nie będą mogły uczestniczyć w zjazdach.
Sylwetka absolwenta:
Absolwentów studiów drugiego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” realizowanych w systemie blended-learning charakteryzuje:
Pogłębiona znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji i systemów bezpieczeństwa, prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa personalnego, narodowego i wybranych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego przez administrację bezpieczeństwa oraz instytucje pozarządowe.
Umiejętności: analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego, w tym ich naukowa interpretacja; przygotowania w języku polskim, z zachowaniem reguł naukowych, prac pisemnych i wystąpień ustnych obejmujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w tym prac magisterskich; pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, narodowym i międzynarodowym.
Kompetencje w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, określania priorytetów w sytuacjach zagrożenia, a ponadto postawy prospołeczne: asertywności i empatii oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.

Ponadto absolwentów charakteryzują wiedza i umiejętności szczegółowe wynikające z wyboru kształcenia w specjalnościach znajdujących się w ofercie studiów, a w tym:
 1. W specjalności "Zarządzanie bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych":
  • znajomość: zasad i procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, organizacji ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz ochrony przeciwpożarowej, zasad zarządzania bezpieczeństwem osobowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach;
  • umiejętności: organizowania systemów ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, ochrony obiektów, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 2. W specjalności "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych":
  • znajomość: instytucjonalnych i prawnych środków pozwalających na kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, polityki i strategii kreowania bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, społecznych aspektów bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
  • umiejętności: włączenia się w kreowanie polityki w dziedzinie bezpieczeństwa personalnego i społeczności lokalnej, stosowania różnych środków profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego i działania w strukturach instytucji i organizacji – kreatorów bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
 3. W specjalności "Obrona narodowa":
  • znajomość: systemu obronnego państwa i zagrożeń o charakterze militarnym, prawno-administracyjnych środków ochrony państwa, ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej, instytucjonalnych form wsparcia ludności cywilnej, a także szczegółowych zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
  • umiejętności: działania w strukturach systemu obronnego państwa, organizowania ochrony ludności i infrastruktury krytycznej w instytucjonalnych strukturach zarządzania kryzysowego, zarządzania formacjami obrony cywilnej, planowania cywilnego oraz rozstrzygania dylematów prawnych, etycznych i moralnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną ludności.
Dla chętnych studentów istnieje możliwość zorganizowania (odpłatnie) w okresie letnim w ramach praktyk zawodowych dodatkowych szkoleń i kursów organizowanych w siedzibie Uczelni pozwalających na uzyskanie dodatkowych, certyfikowanych kwalifikacji zawodowych między innymi w zakresie:
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej;
 • europejskich umiejętności komputerowych: ECDL BASE (certyfikat potwierdzający obsługę komputerów na podstawowym poziomie); ECDL STANDARD (certyfikat zaświadczający o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych);
 • praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (EPP GIS);
 • podstawowych umiejętności komputerowych wymaganych od urzędników administracji publicznej (EPP e-Urzędnik);
 • szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;
 • szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, członków służb informacyjnych oraz porządkowych imprez masowych;
 • szkolenia w zakresie prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny),
 • szkolenia wymaganego od operatora bezzałogowych statków powietrznych.
Dla absolwentów przewiduje się możliwość kontynuacji kształcenia już w trakcie studiów na preferencyjnych warunkach na studiach podyplomowych organizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach w charakterze menagera (specjalisty) lub doradcy ds. spraw bezpieczeństwa.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w małych i średnich przedsiębiorstwach (korporacjach i firmach branż wrażliwych na kradzieże danych i technologii, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, firmach funkcjonujących na obszarach o podwyższonym stopniu ryzyka różnego rodzaju zagrożeniami, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem) w charakterze: menagera (specjalisty) lub doradcy, odpowiedzialnego za zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie; specjalisty ds. ochrony informacji niejawnych (stanowisko obowiązkowe w urzędach jednostek samorządu terytorialnego); kierownika lub specjalisty ds. bezpieczeństwa firm i korporacji, administratora danych wrażliwych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • bezpieczeństwo informacji podmiotów gospodarczych (ochrona informacji niejawnych, wywiad gospodarczy, ochrona danych osobowych);
 • ochrona fizyczna przedsiębiorstw (ochrona obiektów, ochrona ppoż.);
 • zarządzanie bezpieczeństwem osobowym (zarządzanie przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia).
Dodatkowe informacje:
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych firm i przedsiębiorstw oraz instytucjach publicznych.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Możliwości zatrudnienia:
Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, np. w formacjach Policji (w charakterze pracownika cywilnego), Strażach Miejskich i Gminnych, a także jednostkach samorządu terytorialnego w charakterze specjalisty.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • instytucjonalne i prawne środki bezpieczeństwa lokalnego (kryminologia, patologie społeczne, instytucjonalne i prawne środki bezpieczeństwa lokalnego, bezpieczeństwo lokalne w UE);
 • społeczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego (polityka i strategia bezpieczeństwa lokalnego, socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego).
Dodatkowe informacje:
 • absolwent specjalności uzyskuje dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o pracę w Policji;
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski.
Cel kształcenia:
Przygotowanie studentów do funkcjonowania w strukturach systemu obrony narodowej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności niezbędnych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w jednostkach wojskowych Resortu Obrony Narodowej w charakterze pracowników wojska, a także instytucjach publicznych i sektora prywatnego funkcjonujących w systemie obrony państwa i realizujących zadania na rzecz obrony cywilnej w charakterze specjalistów.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • wojny i konflikty zbrojne (wybrane zagadnienia historii wojen i wojskowości, wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie, międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa);
 • system obrony narodowej (system obronności państwa, siły zbrojne we współczesnym świecie);
 • ochrona ludności (planowanie cywilne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe).
Dodatkowe informacje:
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach instytucji zajmujących się problematyką obrony narodowej.