Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku

Informacje podstawowe | Zasady rekrutacji | Tryb kształcenia | Sylwetka absolwenta | Specjalności

Informacje podstawowe:
Studia Pierwszego Stopnia:
+ stacjonarne - w trybie studiów dziennych i wieczorowych;
+ niestacjonarne

Termin składania dokumentów: 2016-09-09

Koszt studiów stacjonarnych: bezpłatnie
Koszt studiów niestacjonarnych: 1900 zł/semestr
Zasady rekrutacji:
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. Na studia stacjonarne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które zdawały maturę z historii, WOS lub geografii.
Tryb kształcenia:
Studia stacjonarne są bezpłatne.
Tryb dzienny studiów przewidziany jest dla osób niepracujących zawodowo, preferujących zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli.
Dla osób pracujących zawodowo lub mniej dyspozycyjnych czasowo proponuje się zajęcia w trybie studiów wieczorowych, w których zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia (czasami w soboty).

Studia niestacjonarne są odpłatne.
Studenci realizują mniejszą ilość godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli, ale wykonują więcej samodzielnych zadań w ramach pracy samokształceniowej. Studia odbywają się w trybie weekendowych zjazdów (9-10 zjazdów w ciągu semestru).
Sylwetka absolwenta:
Absolwentów studiów pierwszego stopnia, profilu praktycznego, kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” charakteryzuje:
Znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomość prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa.
Umiejętność analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w jakich może być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
Kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a także postawy prospołeczne: asertywności i empatii oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.

Ponadto absolwentów charakteryzują wiedza i umiejętności szczegółowe wynikające z wyboru kształcenia w specjalnościach znajdujących się w ofercie studiów, a w tym:
 1. W specjalności "Zarządzanie kryzysowe":
  • znajomość: zasad i procedur, prawnych podstaw i metodyki działania struktur systemu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych i awarii technicznych;
  • umiejętności wykonywania podstawowych czynności w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym z wykorzystaniem teleinformatycznych systemów zarządzania kryzysowego.
 2. W specjalności "Obronność państwa":
  • znajomość zagadnień związanych z realizacją zadań na rzecz obronności przez instytucje sektora militarnego i pozamilitarnego, w tym prawne i międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w realizacji zadań na rzecz obronności w tym zadań związanych z wykorzystywaniem narzędzi teleinformatycznych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych noszących znamiona sytuacji kryzysowych.
 3. W specjalności "Bezpieczeństwo i porządek publiczny":
  • znajomość zagadnień związanych z realizacją zadań przez Policję, Straże Miejskie i Gminne oraz instytucje administracji rządowej i samorządowej na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w społecznościach lokalnych;
  • umiejętności związane z organizacją i udziałem w działaniach związanych z realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnych, w tym umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi monitoringu i teleinformatycznego wsparcia działań związanych z reagowaniem na zagrożenia noszące znamiona sytuacji kryzysowych.
 4. W specjalności "Bezpieczeństwo teleinformatyczne":
  • znajomość zagadnień związanych ze społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa informacyjnego i jego zagrożeniami oraz procedur i zasad związanych z zarządzaniem i administrowaniem bezpieczeństwem w jego aspekcie informacyjnym,
  • umiejętności tworzenia zabezpieczeń sieci informatycznych i walki z zagrożeniami o charakterze informacyjnym w lokalnych sieciach informatycznych, w tym umiejętności administrowania systemami informatycznymi o zasięgu lokalnym.
 5. W specjalności "Bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów":
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem morskim państwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa żeglugi morskiej i portów w basenie Morza Bałtyckiego,
  • umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w realizacji typowych zadań związanych z bezpieczeństwem żeglugi morskiej i portów, w tym umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi monitoringu i teleinformatycznego wsparcia związanych z tym zadań.
Wszyscy absolwenci kierunku studiów mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających ich specjalistyczne umiejętności i kompetencje, a w tym:
 • certyfikat ukończenia kursu kwalifikowanej pomocy medycznej i tytuł "ratownika", co uprawnia ich do udzielania pomocy medycznej na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi;
 • certyfikat uprawniający do administrowania bezpieczeństwem informacji (wybrane specjalności);
 • europejskie certyfikaty umiejętności komputerowych: ECDL BASE (potwierdzający obsługę komputerów na podstawowym poziomie); ECDL STANDARD (zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych);
 • certyfikat EPP GIS, potwierdzający umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie Systemów Informacji Geograficznej;
 • certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) potwierdzający podstawowe umiejętności komputerowe wymagane od urzędników administracji publicznej;
 • certyfikat e-Obywatel (e-Citizen) potwierdzający profesjonalne korzystnie z Internetu.
Nowość: studenci będą mieli możliwość odbycia w ramach praktyk zawodowych przeszkolenia wojskowego w strukturach "Legii Akademickiej" – organizacji proobronnej, która rozpocznie swoją działalność od nowego roku akademickiego.

Dla absolwentów przewiduje się możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo narodowe" oraz studiach podyplomowych organizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Specjalności:
Wybór specjalności następuje po I roku studiów, ale kandydat zobowiązany jest do określenia swojej preferencji dotyczącej wyboru specjalności w trakcie rekrutacji (ostateczny wybór specjalności w II semestrze studiów na podstawie wewnętrznego regulaminu). Specjalności do wyboru:
+ Zarządzanie kryzysowe,
+ Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
+ Bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów,
+ Bezpieczeństwo teleinformatyczne,
+ Obronność państwa.


Uwaga: specjalność zostaje uruchomiona, gdy spośród studentów zbierze się przynajmniej 10 osób, chętnych do kształcenia w jej ramach.

CHARAKTERYSTYKI POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI SĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ

Cel kształcenia:
przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności wykorzystania procedur i narzędzi teleinformatycznych do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia:
instytucje zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności (obrony cywilnej) funkcjonujące na poziomie gminy, powiatu i województwa na stanowisku specjalisty, a także w innych instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem i ochroną ludności (formacje mundurowe, szpitale, instytucje systemu ratownictwa).

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • teoretyczne aspekty związane z istotą bezpieczeństwa powszechnego i jego zagrożeń;
 • prawne uwarunkowania, organizacja i zasady funkcjonowania systemu ochrony ludności, w tym systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i w wybranych krajach UE;
 • administrowanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu zarządzania kryzysowego;
 • systemy informacji przestrzennej GIS w zarządzaniu kryzysowym;
 • nowoczesne systemy monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa;
 • systemy teleinformatycznego wsparcia zarządzania kryzysowego;
 • łączność w sytuacjach kryzysowych;
 • komunikowanie społeczne w sytuacjach kryzysowych;
 • zasady pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
 • praktyczne działanie w zespołach specjalistów przy realizacji zadań związanych z procedurami zarządzania kryzysowego w warunkach klęsk żywiołowych i w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Dodatkowe informacje:
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w corocznych ćwiczeniach struktur zarządzania kryzysowego organizowanych przez struktury regionalne systemu (m.in. Powiat Słupski i Wejherowski), a także poprzez udział w ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych corocznie we współdziałaniu z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci kształcący się w specjalności mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzające praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach powiatowych i gminnych struktur zarządzania kryzysowego.

Cel kształcenia:
wyposażenie studentów w niezbędny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a także przygotowanie absolwentów do odbycia w jednostce szkoleniowej Policji zawodowego szkolenia podstawowego (szkolenie obejmuje w tym przypadku różnice między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia, a pełnym programem szkolenia podstawowego dla policjantów).

Możliwości zatrudnienia:
absolwenci mają możliwość zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego w charakterze pracowników cywilnych lub funkcjonariuszy (Policja, Straże Miejskie lub Gminne w przypadku spełnienia dodatkowych wymogów formalno-prawnych), w firmach funkcjonujących w prywatnym sektorze ochrony (również na stanowiskach kierowniczych) oraz w firmach detektywistycznych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • prawne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. prawo karne, prawo wykroczeń, prawo administracyjne);
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych;
 • wybrane zagadnienia kryminalistyki i kryminologii;
 • wybrane zagadnienia prewencji i ruchu drogowego;
 • posługiwanie się bronią palną (zajęcia praktyczne);
 • detektywistyka;
 • ochrona imprez masowych.
Dodatkowe informacje:
 • absolwenci specjalności nabywają – w myśl porozumienia zawartego z Komendą Główną Policji – kwalifikacje skracające ich czas szkolenia w przypadku starania się o pracę jako funkcjonariusz Policji;
 • uzyskują kwalifikacje wymagane ustawowo dla kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • kształcenie obejmuje cały zakres szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa; absolwenci otrzymują zaświadczenie stanowiące podstawę do wydania przez Policję licencji detektywa (nie zdaje się dodatkowych egzaminów, należy tylko spełnić wymogi formalne, przede wszystkim w zakresie niekaralności i zdrowia psychicznego);
 • kształcenie obejmuje ponadto cały zakres szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, członków służb informacyjnych oraz porządkowych imprez masowych (absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które pozwala na wykonywanie pracy na wymienionych stanowiskach);
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci kształcący się w specjalności mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu bezpieczeństwem.
Cel kształcenia:
przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji morskiej oraz zdobycie przez nich praktycznych umiejętności obsługi urządzeń i stosowania procedur obowiązujących w systemach monitoringu zagrożeń i światowego systemu bezpieczeństwa GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania).

Możliwości zatrudnienia:
absolwenci mają możliwość zatrudnienia w instytucjach morskiej administracji państwowej oraz firmach zajmujących się zagadnieniami ochrony portów i obiektów portowych, a ponadto po ukończeniu kursu motorowodnego i kursów podstawowych STCW-IMO absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w charakterze członka załogi jednostki pływającej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • teoretyczne aspekty związane z istotą bezpieczeństwa na morzu i jego zagrożeń;
 • funkcjonowanie portów morskich oraz procedury i metody zapewniania im bezpieczeństwa;
 • łączność na morzu;
 • ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania;
 • ochrona środowiska morskiego;
 • prawne uwarunkowania gospodarki morskiej i bezpieczeństwa morskiego państwa.
Dodatkowe informacje:
 • na podstawie stosownych porozumień (m.in. z Urzędem Morskim w Słupsku) studenci mają możliwość odbycia w ramach praktyk zawodowych kursów podstawowych STCW-IMO: kursu Indywidualnych Technik Ratunkowych PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUE (IMO 1.19); kursu podstawowego ochrony przeciwpożarowej BASIC FIRE FIGHTING (IMO 1.20); podstawowego kursu pierwszej pomocy medycznej ELEMENTARY FIRST AID (IMO 1.13) oraz kursu z zakresu bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (IMO 1.21);
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o laboratorium wyposażone w symulator „Bridge” wykorzystywany do nauki posługiwania się sprzętem łączności oraz opanowania procedur bezpieczeństwa i łączności na morzu (łącznie z procedurami GMDSS);
 • studenci mają możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką realizowaną w komórkach Urzędu Morskiego, kapitanatach oraz zarządach portów;
 • studenci kształcący się w specjalności mają możliwość uzyskania, za dodatkową opłatą, kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS (m. in. w zakresie bezpieczeństwa morskiego) oraz GMDSS;
 • studenci mogą ubiegać się też o uzyskanie uprawnienia oficera ochrony obiektu portowego (kształcenie obejmuje merytoryczny zakres szkolenia STCW w tym zakresie).
Cel kształcenia:
przygotowanie studentów do administrowania systemami teleinformatycznymi, a także w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych (z uwzględnieniem zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w administracji publicznej).

Możliwości zatrudnienia:
absolwenci mają możliwość zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej i instytucji wrażliwych na cyberzagrożenia (banki, instytucje przetwarzające dane osobowe i instytucje posiadające kancelarie tajne itp.) na stanowiskach w pionach audytu wewnętrznego, administratora sieci, ochrony informacji niejawnej i ochrony danych osobowych w instytucjach państwowych i prywatnych a także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w w/w zakresie.

Uwaga: nowelizacje rozwiązań prawnych w/w zakresie nałożą na pracodawcę obowiązek utworzenia stanowisk lub zatrudnienia specjalistów legitymujących się wiedzą z obszaru teleinformatyki i bezpieczeństwa danych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • podstawy administracji;
 • administrowanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych;
 • ochrona informacji jawnych i niejawnych w instytucjach;
 • zarządzanie projektami i użytkowanie baz danych;
 • podstawy wykorzystania i użytkowania IT;
 • systemy informacji przestrzennej GIS;
 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni;
 • IT security;
 • istota i monitoring zagrożeń cyberprzestrzeni;
 • haking.
Dodatkowe informacje:
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego”, w tym w pracowni bezpieczeństwa teleinformatycznego wyposażonego w sprzęt informatyczny i oprogramowanie do tworzenie wirtualnych sieci komputerowych;
 • studenci mają możliwość uczestniczenia w ramach praktyk zawodowych w realizacji projektu przemoc w sieci realizowanego z firmą Comdrev.pl Spółka z o.o. Protecti - Internet.bezpieczniej (www.przemocwsieci.pl), a także w innych zajęciach organizowanych w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
 • absolwenci przechodzą cały zakres szkolenia wymaganego dla administratora systemów teleinformatycznych, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, przez co w przypadku zatrudnienia mogą być zgłoszeni przez pracodawcę do procedury weryfikacji przez ABW;
 • studenci otrzymują ponadto bezpłatnie certyfikat potwierdzający praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS.
Cel kształcenia:
przygotowanie studentów do funkcjonowania w strukturach systemu obrony narodowej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności niezbędnych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych.

Możliwości zatrudnienia:
absolwenci mają możliwość zatrudnienia w jednostkach wojskowych Resortu Obrony Narodowej w charakterze pracowników wojska, a także instytucjach publicznych i sektora prywatnego funkcjonujących w systemie obrony państwa i realizujących zadania na rzecz obrony cywilnej w charakterze specjalistów; absolwenci specjalności, po odbyciu przeszkolenia wojskowego mogą starać się o służbę w charakterze żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy pododdziałów Obrony Terytorialnej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
 • systemy informacji przestrzennej GIS;
 • prawne uwarunkowania i zasady funkcjonowania w strukturach systemu administracji państwowej i samorządowej;
 • administrowanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych;
 • współczesne wojny i konflikty zbrojne;
 • podstawy obronności państwa;
 • sojuszniczy wymiar obronności państwa (Polska w NATO i UE);
 • zarządzanie kryzysowe w systemie obronnym, państwa (m.in. organizacja dowodzenia i łączności, funkcjonowanie systemu w warunkach zagrożeń militarnych, wsparcie sektora pozamilitarnego w sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego).
Dodatkowe informacje:
 • studenci otrzymują wsparcie ze strony Instytutu w sytuacji starania się o odbycie przeszkolenia wojskowego w systemie szkolenia Narodowych Sił Rezerwowych, a także mogą je odbyć w strukturach „Legii Akademickiej” w zakresie uprawniającym o starania się o służbę w pododdziałach Obrony Terytorialnej (otrzymają również rekomendacje Instytutu w sytuacji starania się o odbycie kursu oficerów OT w WSO we Wrocławiu);
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego" wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studentom stworzona jest możliwość – dzięki podpisanym stosownym porozumieniom – odbycia praktyk zawodowych w jednostkach wojskowych funkcjonujących w regionie;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa militarnego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci kształcący się w specjalności mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym.