Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku

Studia podyplomowe - "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie"

Katedra Cybernetyki i inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie".
Zasadniczym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie" jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Główni adresaci studiów, to:
 • Pracownicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • Pracodawcy;
 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji;
 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister),
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego,
 • pozostałe dokumenty wynikające z REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe proszeni są o kontakt pod numerem tel.: (59) 840 54 08 lub +48 501 501 704, mail: kcsib@apsl.edu.pl lub sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl.

Szczegóły Ulotka informacyjna

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z @Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: .

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego organizuje podyplomowe studia modułowe w systemie blended-learning z możliwością wyboru jednej lub kilku specjalizacji w ramach studiów. Czas trwania studiów jeden rok. Ilość zjazdów ograniczona do niezbędnego minimum, co minimalizuje ich koszty. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych, certyfikowanych kwalifikacji zgodnych ze standardami ECDL.

Pełna oferta studiów podyplomowych obejmuje następujace kierunki i specjalizacje:
kierunek: Zarządzanie bezpieczeństwem, specjalizacja:
 • Obronność państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Technologie GIS w zarządzaniu kryzysowym
kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalizacja:
 • Kryminologia
 • Przestępczość zorganizowana
 • Prawo karne i wykroczeń dla służb mundurowych
kierunek: Ochrona osób i mienia, specjalizacja:
 • Zarządzanie firmą ochroniarską
 • Detektywistyka
 • Ochrona lotnisk
 • Techniczne środki ochrony
kierunek: Bezpieczeństwo informacyjne, specjalizacja:
 • Administrowanie bezpieczeństwem informacji
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych